El Real Decret-llei 17/2022, de 20 de setembre, rebaixa temporalment (fins a finals de l’any 2022, prorrogable) al 5 % el tipus impositiu de IVA aplicable a les entregues, importacions y adquisicions intracomunitaries de gas natural, així com a les de briquetes i pellets procedents de la biomassa i a la fusta per llenya que es facin servir en sistemes de calefacció.