Quan es demana l’informe de vida laboral a través de la web de la Tresoreria General de la Seguretat Social, es genera un número de referència que el sol·licitant ha de conservar. Pot consultar l’estat de la seva petició a l’apartat “Consulta d’estat de sol·licitud d’informes”.

En el cas que s’indiqui que l’enviament no s’ha realitzat, els motius són perquè la direcció facilitada en la petició no correspon amb la base de dades de la Seguretat Social. Així doncs, s’haurà d’anar a una administració i actualitzar les dades personals.