Dependrà del que estableixi el Conveni Col·lectiu d’aplicació, o si no n’hi ha, el contracte de treball, tenint en compte que necessàriament ha de suposar o bé que es retribueixin en un import que no pot ser inferior al de l’hora ordinària, o bé compensar-les amb temps equivalents de descans retribuït.