Aquest 2021 s’han aprovat les 16 setmanes de permís de paternitat que, obligatòriament haurà de gaudir de les sis setmanes immediatament posteriors al part; el primer dia del permís és el mateix dia del naixement.

Quan s’hagin complert aquestes sis setmanes, la resta de setmanes s’hauran de gaudir de forma acumulada o ininterrompuda i sempre en períodes setmanals abans que el menor compleixi 12 mesos.

Aquests dies els decideix el pare i l’empresa no s’hi pot oposar, però, s’haurà d’avisar amb una antelació mínima de quinze dies.

També es poden gaudir mitjançant la jornada parcial sempre que hi hagi acord amb l’empresa; en aquest cas, si per exemple està al 50% de la jornada, cobraria la meitat per part de l’empresa i l’altre meitat per part de la Seguretat Social. En aquest cas, tindria el doble de setmanes de permís.