Sempre que la durada de la jornada diària continuada excedeixi de sis hores, s’ha d’establir un període de descans durant la jornada d’una durada no inferior a quinze minuts. Aquest període de descans es considera temps de treball efectiu si així s’ha establert o s’estableixi per conveni col·lectiu o contracte de treball.