Les retencions derivades dels rendiments d’activitats professionals són del 15% amb caràcter general i pel tipus reduït del 7%, per aquells professionals que comencen per primera vegada l’activitat en règim d’autònoms, durant l’any de l’alta , i els dos següents.