Si la formació la realitza una persona que estigui contractada laboralment per la mateixa entitat, el salari brut i el cost de la seguretat social de la part proporcional del temps dedicat a impartir el curs, es comptabilitzarà en els comptes 640 i 642, respectivament.

Si el curs l’imparteix personal extern a l’entitat, la despesa que generi es comptabilitzarà al compte 649.

Una vegada siguin reemborsades les despeses de la formació a través de la Seguretat Social o mitjançant transferència, si l’import a desemborsar és superior al pagament dels TC, es comptabilitzarà a l’Haver del compte 740 i com a contrapartida al compte 476 per rebaixar el deute amb la Tresoreria de la Seguretat Social.