Les bestretes són imports pagats als proveïdors amb motiu d’una compra de mercaderies que es farà en un futur, per tant s’haurà de comptabilitzar en el compte 407 Bestreta a proveïdors. Figura a l’actiu corrent del balanç, i tot i que forma part del grup 400 de proveïdors, és un compte deutor.