És un programa d’ajuda  de fins a 12.000 € destinat a la digitalització de les pimes i autònoms.

* Per la concessió del bo:

(4708)    HP deutora per subvencions concedides      a              (130)      Subvencions oficials de capital.

* Per la imputació a ingrés de la part de la inversió imputada com a despesa:

(130) Subvencions oficials de capital              a              (746) Subvencions de capital transferits al resultat de l’ exercici.

* Per la cancel. Lacio del deute amb el proveïdor del kit digital:

(410X) Creditor X                 a                             (4708) HP deutora per subvencions concedides.