El compte 430 “Clients” són les persones físiques o jurídiques que compren béns o serveis que són objecte de l’activitat normal de l’empresa. En canvi, el compte 440 “Deutors” són els que no formen part de l’activitat normal de l’empresa.

Per exemple, en una empresa de material construcció, els clients seran tots aquells que comprin material fabricat per l’empresa, en canvi, si l’empresa de material de construcció lloga a un tercer un local comercial, el llogater no es considera client, sinó deutor.