Les societats que disposen d’exempció al IAE, per no superar la xifra de negocis del milió d’euros, quan superen aquest límit ( o al contrari si deixen de superar-ho), han de fer una presentació del model 840 d’IAE a l’Agència Tributària o a l’ajuntament que correspongui, per començar a liquidar IAE o deixar de liquidar.

Aquesta presentació s’ha de fer al mes de desembre immediatament anterior a l’exercici que s’hagi de començar a liquidar o deixar de liquidar

La no presentació d’aquesta variació pot tenir sancions i recàrrecs a l’Impost.