Comptar amb la corresponent habilitació de l’ajuntament on s’ubiqui. Que el seu ús sigui compatible amb la regulació dels usos on estigui situat. Disposar de cèdula d’habitabilitat. Garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge. Ha d’estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d’higiene.