El títol ha de tenir caràcter oficial al seu país d’origen, haver estat expedit per una universitat o institució d’educació superior d’acord amb la normativa vigent en aquell país i disposar del nivell acadèmic equivalent al del títol universitari oficial a Espanya. Així mateix, s’exigirà a la persona sol·licitant l’acreditació de la competència lingüística necessària per a l’exercici a Espanya de la professió regulada corresponent.