Quan les hores extraordinàries s’abonen econòmicament, que en cap cas podrà ser inferior al valor de l’hora ordinària, han de constar en la nòmina mensual amb aquest concepte i cotitzar per elles.

Per al còmput d’hores extraordinàries, la jornada de treball haurà de ser registrada diàriament per cada treballador i s’abonaran les remuneracions d’acord amb aquest registre.