El PGC (Pla General Comptable) proposa el compte 141 de Provisió per a Impostos. Serveix per registrar l’import estimat de deutes tributaris, l’import del qual encara és indeterminat o no se sap la data exacta a la que es produiran.