Les parelles estables o parelles de fet constituïdes segons el dret català s’extingeixen per les causes següents:

  1. Cessament de la convivència amb ruptura de la comunitat de vida.
  2. Mort o declaració de mort d’un dels convivents.
  3. Matrimoni de qualsevol dels convivents.
  4. Comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública.
  5. Voluntat d’un dels convivents notificada fefaentment a l’altre.