Si l’error és en perjudici d’Hisenda, per haver ocasionat un menor ingrés o una major devolució, realitzarem una declaració complementària per a esmenar-lo.

Si l’error és en perjudici del contribuent haurem de fer una sol·licitud de rectificació de la declaració ja presentada, tot adjuntant-hi un escrit de devolució d’ingressos indeguts.