El bo cultural per a joves és una ajuda de fins a 400 euros que concedeix l’Estat, a través del Ministeri de Cultura i Esport, per facilitar l’accés dels joves a la cultura.

Aquesta ajuda està sotmesa a l’IRPF en concepte de guany patrimonial i s’integrarà dins la base imposable general.

Les ajudes concedides i utilitzades procedirà imputar-les al respectiu període impositiu en el qual s’hagin adquirit els productes, serveis o activitats culturals subvencionables, ja que és quan s’entén que s’ha produït el cobrament de la subvenció.