Les assegurances de salut que es concertin a favor dels treballadors, el seu cònjuge o els seus descendents, cotitzen a la seguretat social. Per contra estan exemptes de IRPF fins un màxim de 500€ anuals per cadascuna de les persones indicades anteriorment.