Tributaran de forma individualitzada per cada renda obtinguda de forma parcial o total que estigui sotmesa a gravamen, sense poder efectuar compensacions entre les mateixes.

L’exigibilitat del pagament de l’impost s’efectuarà en gran mesura mitjançant l’ ingrés de les retencions corresponents.

En les transmissions d’immobles, retenció i declaració tenen el seu règim específic.