Són notificacions d’actes administratius entre els organismes o entitats de la Seguretat Social i les empreses i ciutadans.

Actes relacionats amb el procediment recaptatori, el de constrenyiment, el d’ajornament de quotes i de devolució d’ingressos indeguts. Com també, entre altres, actes sobre impugnacions, actes de liquidació i imposició de sancions, i resolucions de prestacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Les comunicacions serveixen per posar en coneixement de l’interessat informacions, fets o circumstàncies que, a diferència del que succeeix amb les notificacions, pel seu simple accés no despleguen efectes jurídics.

Els interessats en accedir a les notificacions i a les comunicacions s’han d’identificar necessàriament mitjançant certificat electrònic.

Font: https://sede.seg-social.gob.es/