Si l’Administració ens requereix, un cop passat el termini, hi ha una multa pecuniària fixa de 20 euros per dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona/societat que no s’ha inclòs en la declaració amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.

Si es presenta fora de termini sense requeriment previ de l’Administració,  els imports seran la meitat dels previstos en el paràgraf anterior.