L’aixovar domèstic, degut a una falta de concreció del Impost de Successions, habitualment es calcula aplicant un 3% sobre el total del cabal hereditari, amb independència dels béns heretats i es deixava a criteri del contribuent provar que el valor era inferior (cosa que podia resultar molt complicada).

Però una recent sentència del Tribunal Suprem obre la porta a eliminar de la valoració de l’aixovar domèstic, certs béns: els béns immobles, el béns susceptibles de produir renda, els diners i els valors mobiliaris. Per tant, si només s’hereten diners o fons d’inversió no s’haurien de tenir en compte pel càlcul de l’aixovar domèstic, i per tant no s’hauria de pagar res per aquest concepte, sense que sigui necessari aportar cap prova.