Poden promoure eleccions a delegats de personal o membres del comitè d’empresa a) les organitzacions sindicals més representatives, b) les que comptin amb com a mínim un 10% de representants a l’empresa i c) els treballadors del centre de treball per acord majoritari, que s’acredita mitjançant acta de la reunió celebrada a l’efecte.