Si, es pot amortitzar. Amb independència del règim de determinació del rendiment  net de l’activitat, s’haurà d’amortitzar els elements patrimonials de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries que integrin el negoci de manera individual, es a dir, element per element i tenint en compte la vida útil d’aquests.