Estan obligats a presentar la declaració les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol sempre que superin els 50.000 € en comptes en entitats de crèdit, valors, fons, assegurances,  rendes, béns i drets sobre béns immobles.

En cas d’incompliment de l’obligació d’informar, les sancions són quantioses: una multa fixa de 10.000 € a la qual es poden sumar 5.000 € per cada dada no comunicada, incompleta, inexacta o falsa.

El termini per a presentar el model 720  informatiu finalitza el 31 de març de l’any immediatament posterior.

En cas de que es presenti fora de termini, la sanció serà de 1.500 € amb increments de 100 € per cada dada o conjunt de dades.