Hauran d’ingressar la quota de IAE, els contribuents de l’Impost de Societats que tinguin una xifra de negoci superior a 1.000.000 € a l’exercici 2021.

Ara bé, estaran exempts del pagament de la quota els dos primers períodes impositius en els que s’iniciï l’exercici de la activitat.

En qualsevol cas, les persones físiques  sempre  estaràn exemptes del pagament de l’impost.