Per a residents a Catalunya, la Generalitat va aprovar una deducció autonòmica en el cas de què, com a conseqüència d’haver tingut més d’un pagador , esdevinguin obligats a presentar la declaració de renda.

La deducció equival a la diferència entre la quota íntegra catalana i l’estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. Podran aplicar la deducció aquells contribuents quins rendiments del treball no superin els 22.000 euros anuals.