No necessàriament. S’han de complir un seguit de condicionants relatius a percentatge de participació, sou percebut de la societat, realització de tasques directives, entre d’altres.

A més l’exempció afectarà a la part de la societat que estigui afecta a l’activitat empresarial, no als béns que no estiguin afectes a la mateixa ( fons d’inversió, accions, immobles que no s’utilitzen per l’activitat…).