Es bastant freqüent que la quota de l’Impost d’Activitats Econòmiques variï en funció del municipi on es trobi l’activitat, fins i tot tractant-se de municipis amb característiques similars.

Això es degut als coeficients que resulten d’aplicació a la quota base de l’impost. En concret, els municipis tenen la potestat d’aplicar un coeficient de situació, depenent de la ubicació concreta de l’activitat dintre del municipi.