Sí. L’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades i l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors legitimen l’empresari a adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, preservant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana.

No obstant això, per complir amb la normativa de protecció de dades, els empresaris hauran d’informar de forma expressa, clara i inequívoca als treballadors i, si escau als seus representants, sobre l’existència i característiques d’aquests dispositius de GPS.