Si. Per una part, existeix l’opció d’ajornar el pagament de la Declaració de la Renta, però no en la seva totalitat: mentre que el 60% del import haurà de pagar-se en el moment en que es presenta la declaració (límit el 01/07/2019), el 40% restant es podrà ingressar en un termini que ronda els 5 mesos (fins el 5/11/2019). Per això, s’ha de indicar l’opció de pagament fraccionat. Recordar que per optar a aquesta modalitat de pagament, la Declaració de la Renta s’ha de presentar dins de termini i no es pot aplicar en els casos de declaracions complementaries.

Una altre alternativa es l’ajornament del pagament en la seva totalitat, o amb termes diferents dels anteriors. En aquest cas, s’ha de fer la sol·licitud a l’Agència Tributària  indicant el import que es vol ajornar, en quan de temps i en quins terminis es volen fer els pagaments, el motiu per el qual es demana l’ajornament i un numero de compte bancari per que ens facin el càrrec de l’ajornament sol·licitat. Un cop presentada la sol·licitud d’ajornament,  l’Agència Tributaria ens enviarà una notificació per tal de donar-nos resposta.