En tributació conjunta no és possible compensar les pèrdues del joc d’un cònjuge amb els guanys obtinguts per l’altre cònjuge, ja que les pèrdues del joc només poden compensar-se pel contribuent que les hagi obtingut amb càrrec als guanys obtinguts per aquest mateix.