No, la fiança legal en el contracte d’arrendament respon dels incompliments de l’arrendatari a la fi del contracte. Ni l’arrendador pot, vigent el contracte, demanar-ne la restitució a l’INCASÒL si l’arrendatari no paga una renda, ni l’arrendatari pot deixar de pagar una mensualitat en consideració a la fiança inicialment entregada.