D’acord amb el que disposa l’Estatut dels Treballadors, les faltes dels treballadors prescriuen als 10 dies en cas de faltes lleus. Si són faltes greus, tardaran 20 dies i seran 60 dies en el cas de les molt greus, a comptar des de que l’empresari té coneixement de la falta que s’ha comès, i, en tot cas, prescriuran als sis mesos d’haver-se comès.