En la immensa majoria de contractes de lloguer, tant d’habitatge com de local de negoci, la renda ha de pagar-se anticipadament dins dels 5 o 7 primers dies de cada mes. La manca de pagament en aquest termini (o qualsevol altre que s’hagi pactat) suposa un incompliment del contracte per part de l’arrendatari davant del qual l’arrendador pot instar la resolució del lloguer.

Per això, excepte que en el contracte d’arrendament s’hagi estipulat una altra cosa, n’hi ha prou que l’arrendatari hagi deixat de pagar una renda mensual perquè l’arrendador pugui exercitar l’acció de desnonament, i no és necessari esperar a què s’acumulin més impagaments.