El model 718 és l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, complementari de l’Impost sobre el Patrimoni, per gravar amb una quota addicional els patrimonis nets de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros.

El termini de presentació del model 718 és entre els dies 1 i 31 de juliol de l’any següent a la data de meritació del mateix, sense perjudici del termini per a la domiciliació bancària del pagament del deute, que per la declaració del 2022,  el termini de presentació finalitzarà el 26 de juliol.