El recurs contenciós-administratiu és un procediment judicial que s’interposa contra les disposicions de caràcter general i contra els actes expressos i presumptes de l’Administració Pública que esgoten la via administrativa.

Tipus de procediment:

  • Procediment ordinari: Està regulat als articles 43 a 77 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa (LJCA). S’interposa en aquells casos en els que no procedeixi cap altre tipus de procediment.
  • Procediment abreujat: Està regulat a l’article 78 LJCA. Aquest procediment s’inicia quan l’assumpte tracti de qüestions de personal al servei de les Administracions Públiques, sobre estrangeria i sobre admissió de peticions d’asil polític, assumptes de disciplina esportiva en matèria de dopatge, així com totes aquelles qüestions la quantia de les quals no superi els 30.000 €.
  • Procediment especial de protecció de drets fonamentals: Està regulat a l’article 114 LJCA. S’interposa per a l’empara judicial de les llibertats i drets previstos a l’article 53.2 de la Constitució.