El Pla d’igualtat ha de contenir:

  • Els objectius concrets a assolir.
  • Les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució.
  • El sistema de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
  • Temporalització del pla. Un calendari d’execució i vigencia.