El termini de presentació del model 347 és el mes de febrer, aquells subjectes passius acollits en el (SII) estan exclosos d’aquesta obligació.

Poden existir discrepàncies entre els imports declarats per un client i proveïdor en tant que el client pot registrar la factura rebuda en un període trimestral diferent al de l’emissor de la mateixa (proveïdor).

Es poden declarar imports negatius en el model sempre que l’import anual de les operacions superi en valors absoluts (és a dir sense signes) els 3.005,06 euros. Aquest import es consignarà al model amb el signe negatiu.

S’han d’incloure les subvencions publiques rebudes en la declaració informativa si aquestes no són reintegrables i s’han rebut en relació amb l’activitat empresarial/professional i superi els 3.005,06 euros procedent de cada Administració Pública. A efectes de determinar si supera o no l’import esmentat en l’any s’entendran la data en què s’expedeix l’ordre de pagament i en cas de no existir quan s’efectua el pagament.