Per el càlcul del rendiment net del capital immobiliari s’haurà de tenir en compte les modificacions en el preu acordat per les parts.

En els casos en què s’ha pactat un ajornament, no s’haurà de reflectir cap rendiment en els mesos en què s’ha diferit ja que la llei estableix que els rendiments s’imputaran en el període impositiu en què siguin exigibles.

Si seran deduïbles les despeses necessàries incorregudes durant el període a què afecti la modificació així com també la reducció del 60% per els arrendaments destinats a habitatge.