L’administració de l’herència des de la mort del causant i fins a l’acceptació de l’hereu que hi és cridat, correspon a l’administrador o marmessor designat en el testament.

A manca de designació expressa pel causant, correspon als hereus cridats fer els actes de conservació, defensa i administració ordinària de l’herència.