Totes les empreses i els treballadors autònoms amb assalariats, que pretenguin ser contractades o subcontractades per realitzar feines en una obra de construcció hauran d’estar inscrites al Registre d’Empreses Acreditades (REA).

La inscripció al REA no eximeix l’empresa inscrita de l’obligació de justificar en qualsevol moment, quan sigui requerida per això per l’autoritat laboral, el manteniment dels requisits que preveu l’article 4, apartats 1 i 2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.