El registre de la jornada l’han de fer tots els treballadors, de tots els sectors d’activitat i de totes les empreses, sempre que prestin els seus serveis retribuÏts per compte aliena i dins de l’àmbit d’una empresa sigui persona física o jurídica.