Totes les empreses industrials que facin activitats que generin més de 10 tones de residus perillosos en un any i totes les empreses industrials, amb independència del volum de residus que generin, i si son aquests o no perillosos, sempre que la seva activitat industrial estigui  compresa en aquests epígrafs de classificació CCAE: B. Industries extractives C. Industries manufactureres. D. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. E. Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació.

Tot i que la empresa no generi residus, si està inclosa en els epígrafs anteriors, està obligada també a fer la declaració.