Les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol poden optar, mitjançant una comunicació dirigida a l’Administració Tributària, per tributar per l’Impost sobre la Renda de No Residents sempre que compleixin una sèrie de requisits. En aquest cas, estan obligats a presentar aquesta liquidació utilitzant el model 151.