La fiança s’ha de dipositar en el termini de dos mesos a comptar de la data de signatura del contracte d’arrendament (art. 3 de la Llei 13/1996