En cas de venda de l’immoble, a l’efecte del càlcul de l’import del guany o pèrdua patrimonial, s’ha de prendre com a valor d’adquisició el valor real per el que s’ha escripturat, amb independència del valor de referència per el que s’hagi tributat en el impost de transmissions patrimonials.