Les parelles estables o parelles de fet constituïdes segons el dret català tenen exactament els mateixos drets successoris que els que es reconeixen entre cònjuges, tant com si el convivent mort ha fet testament com si no.