El termini de presentació finalitza un mes després de l’aprovació dels comptes que han de ser aprovats dintre el termini de sis mesos des del tancament de l’exercici de  la societat. La manca de dipositar els comptes anuals dintre el termini pot donar lloc a una sanció que oscil·la entre 1.200 a 60.000  euros per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). Fins i tot pot augmentar a 300.000 euros el límit superior de la sanció en el cas de grans empreses.